วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การออกแบบแจกันด้วยโปรแกรม por desktop

Untitled Document
การออกแบบแจกัน
1). คลิกที่ (New design) เพื่อเปิดชิ้นงานใหม่
2). เลือก work plane ชนิด frontat หรือ lateral
3). เลือก work plane คลิกขวา เลือก New Sketh
4). ใช้เครื่องมือเขียนเส้นตรง (Straight) และเครื่องมือ (Spline) วาดรูปโครงสร้างแจกัน ตามรูป เมื่อเส้นโครงร่างบรรจบกันจะเกิดพื้นที่เป็นสีในพื้นที่ที่สร้างขึ้น
5). คลิกที่เส้นตรง ตรงศรชี้ เพื่อเป็นแกนสำหรับหมุน
6). เลือกเมนู Feature> Revole Profile ปรับค่า Angle = 360 จะปรากฎโครงสร้างของแจกันให้เห็น ดังภาพ
7). ทำการลบมุมโดยใช้เครื่องมือ Select Edges คลิกบริเวณปากแจกัน เพื่อทำการลบมุม(เลือกตำแหน่งลบมุม)
8). เลือกเครื่องมือลบมุม (Round Edges) กำหนดลบมุม 2 mm คลิก OK
9). เลือกตำแหน่งลบมุมต่อไปจนครบทุกมุมจะได้ดังรูปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น